Home   Training ruimtelijk (in)zicht:

Training ruimtelijk (in)zicht:

Uit een IQ-test komt wel eens naar voren dat het ruimtelijk inzicht onvoldoende is ontwikkeld.
Er wordt ook wel eens gesproken over een performaal-verbaalkloof. De psycholoog die de test heeft afgenomen adviseert dan vaak om met vormspelletjes en tangrammen aan de slag te gaan. 
In het verhaal hiernaast mis ik duidelijk de vraag naar de oorzaak waarom het niet lukt en een gestructureerde aanpak om het inzicht alsnog te ontwikkelen. Ik ga eerst op zoek naar de oorzaak van het probleem en daarna gaan we middels training op een gestructureerde manier samen aan de slag. 

Is uw kind niet goed in rekenen?ruimtelijk inzicht
Heeft uw kind problemen met het maken van puzzels?
Keert uw kind cijfers en letters om?
Zegt school dat uw kind motorisch erg onrijp is?
Is de performale score op de IQtest laag of lager dan verwacht?
Misschien heeft uw kind dan problemen met het ruimtelijke zicht.

Ruimtelijk inzicht is één van de belangrijkste reken-voorwaarden.
De oorzaken van een beperkt ruimtelijk inzicht zijn goed te achterhalen.

ruimtelijk inzicht

Het kan zijn dat er sprake is van een afwijking in het ruimtelijk zicht, die ervoor zorgt dat alle ruimtelijke informatie op een andere manier binnenkomt. Als er door wat voor oorzaak ook een afwijking in het ruimtelijk zicht aanwezig is, hoe klein en bijna onopmerkbaar ook, dan heeft dat gevolgen voor de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht. En daarmee onder andere voor het leren rekenen. Het scherpzicht is vaak al gemeten door een oogarts of optometrist en toch kan er een afwijking aanwezig zijn die er voor zorgt dat alle ruimtelijke informatie en het ervaren van ruimtelijke relaties anders verloopt dan normaal. Deze afwijking wordt door hun niet gemeten. De gevolgen kunnen divers zijn: onhandigheid, onzekerheid, performale onderontwikkeling, maar vaak ook vooral onvoldoende ontwikkeling van de rekenvaardigheid. Ook lezen en spellen kan lijden onder deze ruimtelijke “twist”. Je ziet het al terug bij het verwisselen van d en b, spiegelen van letters en/of getallen. Daarnaast speelt de neurologische ontwikkeling een belangrijke rol. Als er nog restanten van de primaire reflexen, die verantwoordelijk zijn voor het kunnen ontwikkelen van ruimtelijk inzicht, aanwezig zijn, dan werpt dit blokkades op voor het leren.
 

Ruimtelijk zicht en ruimtelijk inzicht verschillen slechts twee letters en dat is niet toevallig. Zonder ruimtelijk zicht geen of beperkt ruimtelijk inzicht. Het een komt voort uit het ander. Als er een afwijking in het ruimtelijk zicht aanwezig is, heeft dat gevolgen voor de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht. En daarmee voor het leren.


In de praktijk kwamen er ouders bij mij met de uitslag van een Intelligentie onderzoek. De uitkomst is dat er sprake is van een performaal-verbaalkloof, waarbij de performale score laag ligt (77). Aangezien bij dit soort testen 100 als een gemiddelde uitkomst wordt beschouwd, was het resultaat dus niet zo goed. 

Performaal-verbaal kloof:

Wat houdt dat performale nou eigenlijk in? Performaal heeft betrekking op praktisch handelen, oplossen van problemen en deelproblemen, bv wiskunde. Het performale IQ meet theoretisch en praktisch inzicht. Het betreft opdrachten die een beroep doen op het vermogen tot ruimtelijke visualisatie (het ruimtelijk inzicht). Hierbij gaat het om het waarnemen van figuren en vormen.

De testonderdelen die daartoe ingezet worden hebben allemaal een link naar het visueel verwerken van informatie. Denk daarbij aan de volgende onderdelen: blokpatronen, onvolledige tekeningen, plaatjes ordenen, legpuzzels, substitutie en doolhoven maken.

ruimtelijk inzichtEen groot verschil tussen de talige ontwikkeling en de handelingsgerichtheid staat bekend als de performaal-verbaalkloof en zorgt vaak voor specifieke problemen die over een breed gebied een negatieve uitwerking kunnen hebben: de omgang met leeftijdsgenoten, rekenen, lezen, motorische onhandigheid, gedragsproblemen en faalangst. Natuurlijk hoeft dit niet allemaal tegelijk voor te komen, maar vaak zijn twee tot drie van deze elementen moeiteloos herkenbaar aanwezig.

Juist het bijsturen van deze visuele vaardigheden is een van mijn specialismen. Het is nog steeds onbegrijpelijk dat vrijwel in alle onderzoeksverslagen de performale uitval wordt aangegeven, zonder erbij te vermelden dat het goed te verbeteren is.

Via een onderzoek kan ik nauwkeurig vaststellen welke mate van uitval aanwezig is en hoe groot de invloed op het functioneren is. Ik zoek vooral naar de oorzaak waarom het niet lukt! Daarnaast moet er gestructureerd behandeld worden. Unique Child is gespecialiseerd in het wegnemen van de oorzaken en het opzetten van een gestructureerd oefenplan.

Werkwijze Unique Child:

ruimtelijk inzicht

Als uw kind een lage score heeft op het gebied van ruimtelijk inzicht, dan kan ik onderzoeken in hoeverre het ruimtelijk inzicht al is ontwikkeld en met behulp van een optometrische test kan ik onderzoeken of er eventuele afwijkingen zijn in het ruimtelijk zicht.

Vervolgens kunnen het ruimtelijk zicht en ruimtelijk inzicht via een gestructureerde aanpak alsnog ontwikkeld worden. Met een oefenprogramma wordt eerst gewerkt aan het onder controle brengen van bepaalde reflexen, die verantwoordelijk zijn voor een blokkade in de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht. Vanaf dat moment kan er een inhaalslag gemaakt worden om het ruimtelijk inzicht op niveau te brengen.
Daarna is het mogelijk om ook de lees-spelling of rekenproblemen aan te pakken. Uitermate geschikt voor lezen is de “leesmatrix”, voor spelling de “WoordBeeldTrainer” en voor rekenen is de methode “JaMaRa” speciaal ontworpen.

Rekenonderzoek:

Heeft je kind veel moeite met het leren rekenen? Raakt je kind steeds meer gefrustreerd en onzeker van het rekenen? Dan is het zinvol om onderzoek te doen naar de rekenvorderingen van je kind. Unique Child kan met een rekenonderzoek onderzoeken waarom het rekenen maar niet wil lukken en bij welk type sommen uw kind vast loopt.
Unique Child onderzoekt wat de basis is van het probleem! Pas als we de basisproblemen aanpakken, kunnen we tot resultaten komen!
Wanneer het rekenonderzoek is afgenomen, wordt er een passend advies gegeven en een voorstel gedaan voor de behandeling. Unique Child, biedt namelijk verschillende methodes aan om te leren rekenen.
Wilt u meer informatie over het rekenonderzoek, klik hier. 

Wat biedt Unique Child?

    • Vanaf 6 jaar kan ik bij uw kind onderzoeken in hoeverre het ruimtelijk zicht en inzicht ontwikkeld is.
    • Klik hier voor de tarieven van het onderzoek en de begeleiding.
    • Voor aanmelden of meer informatie neem contact op. 

Unique Child, Fleur is officieel bevoegd Coach Ruimtelijk Inzicht en is te vinden op de site van Centrum voor nieuwe leerstrategieën: www.cnls.nl

Fleur is CNLS specialist en geeft zelf opleidingen van het CNLS in Visuele screening en Training, Ruimtelijk zicht en (in)zicht en visuele verdieping. Kijk voor meer informatie op: www.breincentrum.com