Home   Contact Unique Child:   Privacyverklaring Unique Child

Privacyverklaring Unique Child

Privacyverklaring:
Praktijk Unique Child, kantoorhoudend aan Zuiderpoort 56, 6605 HN Wijchen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Praktijkadres Unique Child Postadres:
Zuiderpoort 56 Abersland 2723
6605 HN WIJCHEN 6605 PA WIJCHEN
Telefoon: 024-2122040
KVK: 55224377
E-mail: info@unique-child.nl
Website: www.unique-child.nl

Fleur Giesen is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Unique Child. Zij is te bereiken via fleur@unique-child.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Als behandelaar van jullie kind leggen wij een dossier aan van jullie kind. De gegevens in dit dossier zullen bestaan uit gegevens die jullie mij voorafgaand aan de behandeling van jullie kind hebben gestuurd (per e-mail) of zoals jullie hebben ingevuld op het intakeformulier.

Overeenkomstig deze vragen bevat dit dossier aantekeningen over de gezondheidstoestand van jullie kind, zijn of haar welbevinden, de hulpvraag en de resultaten van en ervaringen met eerder genoten behandelingen.

Als gevolg van de verscherpte regels met betrekking tot bescherming van de persoonsgegevens (de AVG) zal ik zelf geen uitgebreid medisch dossier bijhouden. Alleen de grote lijnen van de sessies zullen vermeld worden: Wat hebben we gedaan (welke behandelvorm/welke techniek), waarom (het behandeldoel), wat is het resultaat en wat vindt het kind van deze manier van werken.

Praktijk Unique Child verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, via telefonisch contact of tijdens de begeleiding.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Praktijk Unique Child verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
– Gezondheid.
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
– Burgerservicenummer (BSN), alleen wanneer betaling vanuit PGB plaatsvindt.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij er toestemming is van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fleur@unique-child.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Praktijk Unique Child verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor het uitvoeren van een op jouw hulpvraag afgestemde begeleiding.
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Voor het afhandelen van de betaling.
– Om een account aan te maken om in de online agenda te komen.
– Om een nieuwsbrief te verzenden. Je kunt je hier ten alle tijden voor afmelden.

Daarbij doe ik mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Ik beloof:

  • Zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke en medische gegevens van u en uw kind.
  • Ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
  • Dat wij van praktijk Unique Child als enige toegang hebben tot de gegevens in uw dossier.
  • Dat wij van praktijk Unique Child ons zullen houden aan ons beroepsgeheim (wettelijke geheimhoudingsplicht).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Praktijk Unique Child bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen. Op dit moment geldt een termijn van 15 jaar voor de verzamelde medische gegevens en 7 jaar voor de belastinggegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Praktijk Unique Child verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht het van belang zijn om andere zorgverleners, hulpverleners of school te informeren over uw kind zal dit alleen gebeuren met uw expliciete, toestemming via e-mail.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk Unique Child blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Unique Child en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of naar een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar fleur@unique-child.nl
Verwijdering van gegevens kan niet plaatsvinden als wetgeving mij verplicht informatie te bewaren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Praktijk Unique Child wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Praktijk Unique Child neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via fleur@unique-child.nl

Huisregels:
Download hier de verklaring die bij aanvang van de begeleiding getekend dient te worden door beide ouders.

Download hier de bovenstaande privacyverklaring.