Home   Beelddenkonderzoek kleuter:

Beelddenkonderzoek kleuter:

Het Individuele Onderwijskundig Onderzoek voor een kleuter omvat de volgende onderdelen:

Meld aan voor intakegesprek! 

Het Wereldspel: Dit spel is een gestandaardiseerd non-verbaal onderzoeksinstrument, dat bestaat uit verschillende elementen, zoals huizen, bomen, mensen etc. De manier waarop dit spel wordt gebouwd geeft duidelijkheid of uw kind een beelddenker is.
In het spel kan het kind ook persoonlijkheidskenmerken laten zien, zoals faalangst, communicatieproblemen of protestgedrag. Tot slot kan er vanuit het spel wat gezegd worden over de cognitie.
Voor meer informatie, klik hier.
Screening reflexrestanten: Heeft uw kind moeite met concentratie, lezen, schrijven, rekenen en/of motorische problemen? De oorzaak hiervan zou Neuro Ontwikkelings Vertraging (NOV) kunnen zijn, waardoor geen automatische controle over de balans en motorische vaardigheden is ontwikkeld. Hierdoor kunnen veel aspecten van het leren negatief worden beïnvloed. Vaak worden deze kinderen ten onrechte bestempeld als slordig, onhandig, hyperactief of ongehoorzaam. Ook kunnen er gedragsstoornissen ontstaan, denk daarbij aan symptomen van ADHD, ADD of stoornissen in het autistisch spectrum.

Voor meer informatie, klik hier.

Visuele screening: Dyslexie of Fixatie Disparatie? Wordt alleen afgenomen vanaf 6 jaar. Laat zien of de ogen goed samenwerken over de middenlijn. Verloopt de samenwerking van de ogen niet soepel, dan kan dit de oorzaak van het leer- en leesprobleem zijn.
Voor meer informatie, klik hier.
Screening ruimtelijk (in)zicht: Wordt alleen afgenomen vanaf 6 jaar. Als uw kind een lage score heeft op het gebied van ruimtelijk inzicht op een IQ test, of uw kind heeft een performaal-verbaal kloof of uw kind is niet sterk in het ruimtelijk inzicht op school tijdens het vak rekenen, dan kan ik onderzoeken in hoeverre het ruimtelijk inzicht al is ontwikkeld en met behulp van een optometrische test kan ik onderzoeken of er eventuele afwijkingen zijn in het ruimtelijk zicht.
Voor meer informatie, klik hier.

Auditieve screening: Wordt alleen afgenomen vanaf 6 jaar. Er blijkt nogal eens een auditieve oorzaak te zijn voor problemen als dyslexie, concentratieproblemen, lees- en spellingproblemen, spraakproblemen, problemen met automatiseren en het opvolgen van mondeling gegeven instructies. Deze problemen worden veroorzaakt door problemen met de auditieve informatieverwerking. Dit is te onderzoeken en te trainen met de Johansen-IAS therapie.Voor meer informatie, klik hier.

Didactisch onderzoek: Dit onderzoek geeft inzicht in het leer- en denkniveau van het kind. Het maakt duidelijk hoe het kind zijn taken aanpakt en welke strategieën het kind hanteert. Om zicht te krijgen op de cognitieve problemen, worden didactische toetsen afgenomen. Met behulp van deze toetsen kan worden achterhaald hoe groot de achterstand of eventuele voorsprong ten opzichte van het klassenniveau is en welke strategieën het kind hanteert.

Vaste onderdelen zijn:

 • Kleur benoemsnelheid: Vaak is het snel kunnen benoemen van kleuren een onderdeel van het dyslexieprotocol op school. Omdat dit een signaal kan zijn test ik ook de kleurenkennis snelheid bij uw kind.
 • Rekenvoorwaarden: bezit het kind de vaardigheden om in groep 3 aan de slag te kunnen? Ik maak gebruik van de Utrechtse Getalbegrip Test-Revised. Deze test laat onder andere zien of het kind voorwerpen kan ordenen, tellen, vergelijken en kan schatten.
 • Leesvoorwaarden: bezit het kind de vaardigheden om in groep 3 aan de slag te kunnen? Kan het kind een woord in losse letters zeggen (auditieve analyse). Kan het kind een woord aan elkaar plakken (auditieve synthese). Dat zijn belangrijke voorwaarden die je moet beheersen wil je gaan leren lezen. Kent het kind al een aantal letters?
 • Non-verbale intelligentietest: ruimtelijke intelligentietest.

Leerstijlenonderzoek: De Amerikaanse psycholoog en neuroloog Howard Gardner zegt dat er zeven soorten intelligenties zijn en dat scholen maar met twee soorten intelligenties werken: de linguïstische en logische-mathematische intelligentie. Wij kunnen er van uit gaan dat ieder kind tot op zekere hoogte de beschikking heeft over elk van de zeven vormen van stijlen waarbij een leerstijl de voorkeur heeft. Het zal alleen niet altijd de leerstijl zijn waarin wordt lesgegeven. Uit het onderzoek komt welke leerstijl dominant is bij uw kind. Voor meer informatie, klik hier.
Geheugenonderzoek: Geeft de sterke en zwakke leeringangen aan van het auditief-, lees-, visueel-, en kinesthetisch geheugen. Als het kind nog niet kan lezen wordt het leesgeheugen overgeslagen. Voor meer informatie, klik hier.

Dominantie test: Geeft aan welk oor, oog, hand en voet dominantie zijn. Deze sensomotorische voorkeuren zijn in relatie tot de hersenhelft voorkeur de DominantieMatrix waarbinnen een kind zich ontwikkelt, met alle mogelijkheden en onmogelijkheden die aan het Matrixprofiel verbonden zijn. Voor meer informatie, klik hier.

 
Samengevat:

 • Het Wereldspel geeft duidelijkheid of uw kind een beelddenker is.
 • De screening reflexrestanten geeft aan of uw kind nog primitieve reflexrestanten heeft. Waardoor veel aspecten van het leren negatief beïnvloed kunnen worden.
 • De visuele screening laat onder andere zien of de ogen goed samenwerken, of uw kind goed kan scherp stellen en richten met de ogen en of uw kind een goed ruimtelijk inzicht heeft.
 • De auditieve screening laat zien of er sprake is van een auditief verwerkingsprobleem.
 • Het didactisch onderzoek geeft inzicht in het leer- en denkniveau van uw kind.
 • Het leerstijlenonderzoek geeft aan welke leerstijl dominant is bij uw kind.
 • Het geheugenonderzoek geeft de sterke en zwakke leeringangen aan.
 • De dominantie test geeft alle mogelijkheden en onmogelijkheden aan van de sensomotorische voorkeuren in combinatie met de hersenhelft voorkeur.
 • Het complete onderzoek wordt middels een schriftelijk verslag met advies afgerond.

Wat biedt Unique Child?

  • Het Beelddenkonderzoek voor kleuters is voor kinderen die in groep 2 zitten.
  • Het onderzoek met het kind zelf duurt ongeveer zes uur. Dit wordt afgenomen in twee ochtenden. Van het onderzoek wordt een verslag gemaakt dat met de ouder(s) wordt doorgesproken. De leerkracht van het kind krijgt dit verslag van de ouder(s). In het verslag staan ook tips en adviezen.
  • Klik hier voor de tarieven.
  • Voor aanmelden of meer informatie neem contact op.

Een beelddenker en dan…?

Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek, geeft Unique Child een advies voor de vervolgstappen voor het volgen van een individuele- of groepstraining bij Unique Child.