Home   Beelddenkonderzoek (Compleet onderzoek):

Beelddenkonderzoek (Compleet onderzoek):

Meld aan voor intakegesprek! Iedereen wordt als beelddenker geboren, dus een baby denkt in beelden. Er komen dan nog geen woorden aan te pas. Later neemt het taaldenken een steeds grotere plaats is. Bij sommige mensen blijft de voorkeur bestaan voor het beelddenken.

beelddenkonderzoekOm te bepalen of je een beelddenker bent kan Unique Child een beelddenkonderzoek afnemen. In een uitgebreid beelddenkonderzoek wordt duidelijk of iemand veel in beelden denkt. Soms belemmert dit het leren, maar het kan ook veel voordelen bieden. Je moet het dan leren gebruiken.

De basis van lezen, spellen en rekenen:

Er zijn vier fundamenten, vaak onzichtbare problemen die de oorzaak kunnen zijn van lees-, spelling en/of rekenproblemen. Het kind leert in groep 3 lezen, rekenen en spellen. Daarmee legt het kind de eerste fundamenten (stenen) van zijn carrière. Als het kind in groep 4 komt, bouwt hij weer verder aan zijn muurtje.

beelddenkonderzoek

De basis waarop lezen, rekenen en spelling zijn gebouwd, bestaat uit de basisvoorwaarden: visueel, auditief, reflexen en werkgeheugen. Over deze voorwaarden moet een kind beschikken wil het kunnen leren lezen, spellen of rekenen. Op de foto hiernaast zie je deze 4 bouwblokken, onderaan liggen, daarboven op gaat een kind vanaf groep 3 leren spellen, rekenen en lezen. In groep 2 wordt natuurlijk al gewerkt aan de basisvoorwaarden om te kunnen leren lezen, spellen en rekenen.

Daarom worden de volgende vier basisvoorwaarden getest:

  • Screening reflexrestanten.
  • Visuele screening + Screening ruimtelijk (in)zicht.
  • Auditieve screening.
  • Werkgeheugen onderzoek.

Daarnaast worden er nog een aantal andere elementen getest om te onderzoeken wat de basis is van het probleem is:

  • Het wereldspel.
  • Didactisch onderzoek.
  • Leerstijlenonderzoek.
  • Geheugenonderzoek.
  • Dominantie test.

Het Beelddenkonderzoek omvat de volgende onderdelen:

Het Wereldspel: Dit spel is een gestandaardiseerd non-verbaal onderzoeksinstrument, dat bestaat uit verschillende elementen, zoals huizen, bomen, mensen etc. De manier waarop dit spel wordt gebouwd geeft duidelijkheid of uw kind een beelddenker is.
In het spel kan het kind ook persoonlijkheidskenmerken laten zien, zoals faalangst, communicatieproblemen of protestgedrag. Tot slot kan er vanuit het spel wat gezegd worden over de cognitie. Voor meer informatie, klik hier.
Screening reflexrestanten: Heeft uw kind moeite met concentratie, lezen, schrijven, rekenen en/of motorische problemen? De oorzaak hiervan zou Neuro Ontwikkelings Vertraging (NOV) kunnen zijn, waardoor geen automatische controle over de balans en motorische vaardigheden is ontwikkeld. Hierdoor kunnen veel aspecten van het leren negatief worden beïnvloed. Vaak worden deze kinderen ten onrechte bestempeld als slordig, onhandig, hyperactief of ongehoorzaam. Ook kunnen er gedragsstoornissen ontstaan, denk daarbij aan symptomen van ADHD, ADD of stoornissen in het autistisch spectrum. Voor meer informatie, klik hier.
Visuele screening: Dyslexie of Fixatie Disparatie? Laat zien of de ogen goed samenwerken over de middenlijn. Verloopt de samenwerking van de ogen niet soepel, dan kan dit de oorzaak van het leer- en leesprobleem zijn.
Voor meer informatie, klik hier.
Screening ruimtelijk (in)zicht: Als uw kind een lage score heeft op het gebied van ruimtelijk inzicht op een IQ test, of uw kind heeft een performaal-verbaal kloof of uw kind is niet sterk in het ruimtelijk inzicht op school tijdens het vak rekenen, dan kan ik onderzoeken in hoeverre het ruimtelijk inzicht al is ontwikkeld en met behulp van een optometrische test kan ik onderzoeken of er eventuele afwijkingen zijn in het ruimtelijk zicht.
Voor meer informatie, klik hier.
Auditieve screening: Er blijkt nogal eens een auditieve oorzaak te zijn voor problemen als dyslexie, concentratieproblemen, lees- en spellingproblemen, spraakproblemen, problemen met automatiseren en het opvolgen van mondeling gegeven instructies. Deze problemen worden veroorzaakt door problemen met de auditieve informatieverwerking. Dit is te onderzoeken en te trainen met de Johansen-IAS therapie. Voor meer informatie, klik hier.
Werkgeheugen onderzoek: Unique Child kan testen of het werkgeheugen de oorzaak is waarom uw kind leerproblemen heeft. Als uw kind bijvoorbeeld maar spellend blijft lezen of de tafels maar niet kan onthouden bij rekenen of de instructies op school niet kan volgen of onthouden.
Voor meer informatie, klik hier.
Didactisch onderzoek: Dit onderzoek geeft inzicht in het leer- en denkniveau van het kind. Het maakt duidelijk hoe het kind zijn taken aanpakt en welke strategieën het kind hanteert. Om zicht te krijgen op de cognitieve problemen, worden didactische toetsen afgenomen. Met behulp van deze toetsen kan worden achterhaald hoe groot de achterstand of eventuele voorsprong ten opzichte van het klassenniveau is en welke strategieën het kind hanteert. Voor meer informatie, klik hier.

Vaste onderdelen van het Didactisch onderzoek zijn:

beelddenkonderzoek

  • Technisch lezen: Brus- één-minuut-test en Klepel leestest.
  • Begrijpend lezen: tekstbegrip gemeten op 3 niveaus.
  • Letterkennis: automatiseren.
  • Visuele en auditieve verwerkingssnelheid:  Time-ordertest.
  • Spelling: PI-dictee.
  • Rekenen: Automatiseringstest JaMaRa en Ojemann rekenkaart.
  • Non-verbale intelligentietest: ruimtelijke intelligentietest.

Leerstijlenonderzoek: De Amerikaanse psycholoog en neuroloog Howard Gardner zegt dat er zeven soorten intelligenties zijn en dat scholen maar met twee soorten intelligenties werken: de linguïstische en logische-mathematische intelligentie. Wij kunnen er van uit gaan dat ieder kind tot op zekere hoogte de beschikking heeft over elk van de zeven vormen van stijlen waarbij een leerstijl de voorkeur heeft. Het zal alleen niet altijd de leerstijl zijn waarin wordt lesgegeven. Uit het onderzoek komt welke leerstijl dominant is bij uw kind.
Voor meer informatie, klik hier.
Geheugenonderzoek: Geeft de sterke en zwakke leeringangen aan van het auditief-, lees-, visueel-, en kinesthetisch geheugen.
Voor meer informatie, klik hier.
Dominantie test: Geeft aan welk oor, oog, hand en voet dominantie zijn. Deze sensomotorische voorkeuren zijn in relatie tot de hersenhelft voorkeur de DominantieMatrix waarbinnen een kind zich ontwikkelt, met alle mogelijkheden en onmogelijkheden die aan het Matrixprofiel verbonden zijn.
Voor meer informatie, klik hier.
 
Bovenstaand onderzoek is voor kinderen vanaf groep 3.
Voor kleuters is het onderzoek anders. Voor meer informatie, klik hier.
 
wereldspel

Samengevat:

  • Het Wereldspel geeft duidelijkheid of uw kind een beelddenker is.
  • De screening reflexrestanten geeft aan of uw kind nog primitieve reflexrestanten heeft. Waardoor veel aspecten van het leren negatief beïnvloed kunnen worden.
  • De visuele screening laat onder andere zien of de ogen goed samenwerken, of uw kind goed kan scherp stellen en richten met de ogen en of uw kind een goed ruimtelijk inzicht heeft.
  • De auditieve screening laat zien of er sprake is van een auditief verwerkingsprobleem.
  • Het werkgeheugen onderzoek laat zien of uw kind informatie voor een korte tijd vast kan houden (on-line) en deze vervolgens kan gebruiken in zijn denkproces. Werkgeheugen problemen kunnen een grote impact hebben op het leren.
  • Het didactisch onderzoek geeft inzicht in het leer- en denkniveau van uw kind.
  • Het leerstijlenonderzoek geeft aan welke leerstijl dominant is bij uw kind.
  • Het geheugenonderzoek geeft de sterke en zwakke leeringangen aan.
  • De dominantie test geeft alle mogelijkheden en onmogelijkheden aan van de sensomotorische voorkeuren in combinatie met de hersenhelft voorkeur.
  • Het complete onderzoek wordt middels een schriftelijk verslag met advies afgerond.

Wat biedt Unique Child?

   • Het Beelddenkonderzoek is voor iedereen tussen 5 en 15 jaar.
   • Het Beelddenkonderzoek met het kind zelf duurt ongeveer zes uur. Dit wordt in twee ochtenden afgenomen. Van het onderzoek wordt een uitgebreid verslag gemaakt dat met de ouder(s) wordt doorgesproken. De leerkracht van het kind krijgt dit verslag van de ouder(s). In het verslag staan ook tips en adviezen.
   • Klik hier voor de tarieven van het onderzoek en de begeleiding.
   • Voor aanmelden of meer informatie neem contact op. 
    
Een beelddenker en dan…?
Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek, geeft Unique Child een advies voor de vervolgstappen voor het volgen van een individuele- of groepstraining bij Unique Child.