Home   Auditief verwerkingsprobleem:

Auditief verwerkingsprobleem:

Herkent u enkele van deze symptomen bij uw kind:  Meld aan voor intakegesprek!  

  • Moeite hebben met verbaal gegeven instructies, instructies moeten meerdere malen herhaald worden of er moet langzaam en duidelijk gearticuleerd gesproken worden om de instructie te begrijpen.
  • Eerst kijken wat anderen doen na een instructie.auditief verwerkingsprobleem
  • Zwak auditief geheugen. Kinderen met een zwak auditief geheugen vinden het moeilijk om informatie die ze te horen krijgen, te onthouden en/of te reproduceren. Zulke informatie kan bijvoorbeeld een cijferreeks zijn, een ingewikkelde instructie, de spelling van een woord of een zin in een dictee.
  • Moeite met lezen (traag tempo, haperen, blijft spellend lezen).
  • Dyslexie.
  • Moeite om het verschil te horen tussen de klanken: d en b. auditief verwerkingsprobleem
  • Spellingsfouten maken.
  • Dagdromen.
  • Lijkt niet te luisteren.
  • Concentratieproblemen.
  • Snel afgeleid zijn.
  • Veel neus-keel-oorproblemen als kind.
  • Overgevoeligheid voor geluid.
  • Spraak- en articulatieproblemen (aarzelend, monotoon, langzaam spreken).
  • Woordvindingsproblemen, verwarrend een verhaal vertellen.
  • Moeite met het voeren van een gesprek.
  • Moeite met combineren van luisteren en schrijven.

Er blijkt nogal eens een auditieve oorzaak te zijn voor problemen als dyslexie, concentratieproblemen, lees- en spellingproblemen, spraakproblemen, problemen met automatiseren en het opvolgen van mondeling gegeven instructies. 

In de praktijk Unique Child wordt er altijd gezocht naar de oorzaak van de leermoeilijkheden die uw kind ondervindt. Een auditief verwerkingsprobleem wordt vaak onderkend. En dat is jammer, want het kan de oorzaak zijn van leerproblemen.

Kinderen met Auditieve Verwerkings Problemen (AVP) hebben vooral moeite met allerlei vaardigheden, die nodig zijn voor het verstaan van mondelinge informatie. Indien kinderen problemen ondervinden met de auditieve verwerking kunnen er op korte en lange termijn problemen in de ontwikkeling optreden. Wanneer er geen vroegtijdige onderkenning plaatsvindt, is de kans groter dat een of meer van bovenstaande gevolgen voorkomen.

Auditief verwerkingsprobleem en leren lezen:

Bij auditieve verwerkingsproblemen zijn er problemen met de auditieve functies. Auditieve functies worden vaak uitgelegd als “wat we doen met wat we horen”. Oftewel: het verwerken van geluiden, klanken en spraak.

De auditieve functies spelen ook een grote rol bij de leesvoorwaarden en het leren lezen en spellen. Kinderen van groep 2 moeten aan een aantal leesvoorwaarden voldoen, voordat ze naar groep 3 kunnen. Voorbeelden hiervan zijn: letters samenvoegen tot één woord of verschillen horen tussen klanken/woorden. Als je moeilijk auditieve informatie kan verwerken kan dit leiden tot leesproblemen.

Een auditief verwerkingsprobleem kan voortkomen uit:

  • Tijdens de zwangerschap:
   • Virusinfecties, alcohol, nicotine.
  • Tijdens de geboorte:
   • Zuurstoftekort, verdraaien van de nek, keizersnede (daardoor later meer kans op middenoorontstekingen).
  • Regelmatige middenoorontstekingen, vooral in de leeftijd van 0-3 jaar.
  • Gehoorprobleem.
  • Uit aangeboren leerproblemen (bijvoorbeeld dyslexie).

  Auditief verwerkingsprobleem heeft een relatie met Dyslexie, ADHD en Autisme:

  Behalve kinderen met spraak-taalproblemen zijn er ook goede resultaten geboekt bij kinderen met autistische spectrum-stoornissen (o.a. PDD-NOS) en gedragsmoeilijkheden (ADHD). 
Als men in staat is auditief aangeboden informatie goed te verwerken, dan heeft dit gevolgen voor de taalverwerving en taalverwerking en kan dit ook zorgen voor een beter functioneren. Als men begrijpt wat er gezegd wordt, dan kan men situaties beter inschatten en adequaat reageren. Men kan soms beter aanvoelen wat er bedoeld wordt. Klik hier als u meer wilt lezen over auditief verwerkingsprobleem in relatie tot ADHD en Autisme.

  Bent u benieuwd wat de relatie is tussen dyslexie en een auditief verwerkingsprobleem? Klik dan hier: dyslexie en auditief verwerkingsprobleem.

  Werkwijze Unique Child:

  Om te bekijken of uw kind een auditief verwerkingsprobleem heeft worden er een aantal testen afgenomen. Met behulp van een audiometer worden de gehoorcurves van het linker- en rechteroor vastgesteld. In een audiogram worden deze curves weergegeven. Hiernaast wordt de dominantie van hand, voet, oog en oor bepaald. Dit om te zien hoe de lateralisatie in het lichaam verloopt. Bovendien wordt met een zogenaamde Dichotic Listening Test bepaald hoe de verwerking van klanken via het rechter- en linkeroor precies plaatsvindt. De resultaten worden in een onderzoeksverslag uitgewerkt.auditief verwerkingsprobleem

  Indien er een auditief verwerkingsprobleem is geconstateerd kan er met de Johansen-IAS Training gestart worden. Met de informatie van het audiogram wordt er een muziek cd samengesteld, die 10 à 15 minuten per dag beluisterd moet worden. Dit gedurende een periode van 9-16 maanden, afhankelijk van de vooruitgang.

  Na 8 weken komt uw kind weer naar de praktijk en wordt nogmaals het audiogram afgenomen. Aan de hand van het audiogram wordt opnieuw een persoonlijke cd samengesteld waar weer 8 weken mee wordt geoefend. De therapie eindigt als de optimaalcurve zo dicht mogelijk benaderd is. Een laatste “afbouw-cd” zal worden gemaakt om ervoor te zorgen dat de veranderingen stabiel blijven.

  Johansen-IAS Training:

  Individualized Auditory Stimulation.

  Deze uit Denemarken afkomstige gehoortraining is wetenschappelijk bewezen en wordt in Engeland en Denemarken al jaren toegepast, met zeer goede resultaten. Daar is de gehoortraining een vaste waarde in de aanpak van kinderen met leerstoornissen met name dyslexie en concentratieproblemen.

  Voor meer informatie over de achtergrond van de Johansen-IAS Training, klik hier.

  Verbeteringen na de therapie:

  De therapie helpt kinderen om klanken beter en effectiever te kunnen horen en verwerken. Kinderen met lees- en spellingproblemen kunnen gemakkelijker de klankstructuur van woorden analyseren. Samen met remedial teaching kan hierdoor de taalvaardigheid optimaal verbeteren. Kinderen die behandeld zijn met de Johansen-IAS training vertonen verbeteringen o.a. op de volgende gebieden: 

   • Zelfvertrouwen neemt toe.auditief verwerkingsprobleem
   • Verbeterde uitspraak van woorden en klanken.
   • Gemakkelijker leren en onthouden van nieuwe woorden.
   • Verbetering van het leesniveau.
   • Vermindering van het aantal spellingfouten.
   • Verbetering van het handschrift.
   • Verbetering van het korte termijngeheugen.
   • Betere informatieverwerking, het kunnen verstaan in rumoerige omgeving.
   • Uitbreiding van de woordenschat.
   • Correctere zinsbouw.
   • Verminderde impulsiviteit.
   • Verminderd onhandig gedrag.
   • Verbeterde concentratie.
   • Verbeterde sociale vaardigheden.

   Wat biedt Unique Child? 
    

   • De auditieve informatieverwerking training is bestemd voor kinderen vanaf 6 jaar.
   • De training is individueel en het aantal keer is afhankelijk van de aard van de problemen, meestal is het rond de 6 keer.
   • Klik hier voor de tarieven van het onderzoek en de les. Exclusief cd van €75,- per les. De lessen vinden plaats om de 2 maanden.
   • Om met de training te kunnen starten, heeft uw kind een hoofdtelefoon type AKG-K77 nodig. Deze kunt u zelf aanschaffen. Daarnaast heeft uw kind een cd-speler nodig om de cd’s af te spelen.
   • Dagelijks 10 à 15 minuten naar de cd luisteren is cruciaal.
   • Voor aanmelden of meer informatie neem contact op. 
    

  Unique Child, Fleur is officieel bevoegd Johansen-IAS trainer.